Åbningstider Åbningstider

I DAG (ALLE DAGE)  

Selvbetjente biblioteker
Er du 15 år eller ældre kan du få adgang med dit lånerkort alle dage kl. 7-22.

Bornholms Ø-arkiv

Dansk Dansk English English
Bibliotekspolitik

Målsætningen for Bornholms Folkebiblioteker er:

At tilbyde decentral informations- og kulturformidling til enhver, der opholder sig på Bornholm. Lokalsamfundenes informationsbehov skal tilgodeses i bibliotekernes materialeforsyning, og bibliotekerne skal samarbejde bredt med de øvrige virksomheder og foreninger, som er aktive i lokalsamfundene. Bibliotekernes udvikling skal aftales i en åben dialog mellem Regionsrådet, brugerne og de ansatte. 

Bibliotekspolitik - illustration
 

Dette betyder blandt andet følgende:

1. Et decentralt tilbud

Bornholms Folkebiblioteker har til formål at sørge for informations- og kulturformidling til de bornholmske lokalsamfund. Bornholms Folkebiblioteker skal sikre et fast bibliotekstilbud i de større lokalsamfund, hvor benyttelsen berettiger til det. Bornholms Folkebiblioteker opfordrer til dialog med øens øvrige lokalsamfund om andre bibliotekstilbud til disse.

Et fast bibliotekstilbud skal fungere som et kulturhus i lokalsamfundet, hvor den størst mulige bredde i materialeudbud og åbningstid sikrer bæredygtigheden. Herudover skal bibliotekerne fungere som værested og i videst muligt omfang tilbyde udstillinger/kulturelle arrangementer samt stille mødelokaler til rådighed for lokalsamfundets foreninger og klubber. 

2. Adgang for alle

Bornholms Folkebiblioteker er til rådighed for enhver der har ophold på Bornholm. Bibliotekerne skal føre en aktiv kulturpolitik for børn og voksne og hermed også medvirke til integration af borgere med en anden etnisk baggrund end dansk. 

3. Særlige fokusområder

Bornholms Folkebiblioteker skal årligt fastlægge de områder hvor der skal gøres en særlig indsats. P.t. skal bibliotekerne gøre en særlig indsats for

  • Kulturformidlingsopgaver for førskolebørn
  • Informationssvage voksne, herunder borgere uden fast tilknytning til arbejdsmarkedet
  • Personlig betjening af den ældste del af befolkningen.

4. Materialer

Bornholms Folkebiblioteker skal have en materialevalgspolitik, der tilgodeser lokalsamfundenes informationsbehov. Materialevalgspolitikken skal desuden sikre, at biblioteksfunktionen for Bornholm fortsat kan udføres tilfredsstillende. Bibliotekernes materialesamlinger skal omfatte alle relevante medier inkl. cd, cd-rom, video/dvd og elektronisk informationsformidling via internet. Bibliotekerne skal hvert år indkøbe et bredt udvalg af nye materialer, og bibliotekernes brugere har mulighed for at komme med forslag til nyanskaffelser. 

5. Bredt samarbejde

Bornholms Folkebiblioteker skal samarbejde bredt med andre virksomheder, offentlige servicetilbud, foreninger og klubber i lokalsamfundene om at levere en optimal betjening af borgerne indenfor de ressourcer, der totalt set er til rådighed.

Bibliotekerne skal kunne deltage i at løse opgaven med decentral borgerservice til de respektive lokalsamfund, hvis det besluttes at flytte opgaven fra dens nuværende placering. 

6. Udvikling

Bornholms Folkebiblioteker skal løbende tage nye initiativer for at sikre en udvikling, som er til gavn for brugerne.

Som udgangspunkt for den fortsatte udvikling skal der arbejdes hen imod landsgennemsnittet med et serviceniveau, der står i rimeligt forhold til serviceniveauet andre steder i landet. 

7. Dialog

Det er et vigtigt princip, at Bornholms Folkebiblioteker udvikles på baggrund af en åben dialog mellem Regionsrådet, brugerne og de ansatte. Bornholms Biblioteker anvender aftalestyring således, at ledelsen disponerer selvstændigt inden for de aftalte ressourcer for at kunne udføre de aftalte opgaver. Bibliotekernes MED-udvalg og Rådgivende Udvalg deltager i dialogmøder med det politiske niveau.

 

Spørgsmål: Bibliotekschef Jon Madsen, e-mail eller tlf. 5692 1810 

Brugernavn og login Brugernavn og login

Få hjælp til brugernavn og login. Med et brugernavn kan du også bruge 'Huskelisten'.

Huskelisten - sådan! Huskelisten - sådan!

 
Nyttig når du vil reservere - eller hvis du vil gemme titler fra en søgesession til den næste. Læs mere

Selvbetjente biblioteker Selvbetjente biblioteker

 Selvbetjeningsbiblioteker

På alle øens biblioteker kan du bruge biblioteket uden for den betjente åbningstid, kl. 7-22.
Læs mere.

Bornholms RegionskommuneBornholms Folkebiblioteker  •  Pingels Allé 1  •  3700 Rønne  •  Tlf. 5692 1800  
E-mail: roennebibliotek@brk.dk •  EAN 5798009954343  •  CVR 26696348